ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหัวเมืองขึ้น  ณ อุทยานแห่งชาติดอยผากลองในวันพุธ ที่ ๙ - วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาคนโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งลดมลพิษ  ยึดหลักความพอเพียงของวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐  มีทิศทางการพัฒนาโดยกำหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ

และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”  วัตถุประสงค์  เพื่อให้เยาวชนตำบลหัวเมืองมีความรู้และความเข้าใจในการเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม, เพื่อให้เยาวชนตำบลหัวเมืองได้นำความรู้และความเข้าใจไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้มีความสุขและอยู่ กับชุมชน สังคมและประเทศชาติได้อย่างสันติสุข, เพื่อให้เยาวชนตำบลหัวเมืองได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพอเพียง,  เพื่อให้เยาวชนตำบลหัวเมืองได้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม,  เพื่อให้เยาวชนตำบลหัวเมืองได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์, เพื่อให้เยาวชนตำบลหัวเมืองมีความรัก สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป้าหมายคือ เยาวชนตำบลหัวเมือง ในพื้นที่  ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๖๐ คน โซดา : ถ่ายภาพ , ณัฐนรี แสงเรือง นักข่าวเยาวชน รายงาน

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 15 •พฤษภาคม• 2012 เวลา 10:40 น.• )