ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ คลิ๊ก

แผนที่ตั้งนครต่างๆในดินแดนล้านนา ในยุคแรกของ ของการก่อตั้งอาณาจักร จะเห็นดินแดนติดต่อกับเมืองต่าง ๆ ที่สำคัญเช่น หลวงพระบาง สิบสองปันนา โยนก เชียงตุง เป็นต้น

คำว่า เวียง แปลว่าเมือง ในภาษาถิ่น เวียงคือที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ อาจจะมีปราการ ประตู คูค่ายป้อม ตามแต่ หลักฐษนทางโบราณคดี ที่ยังหาได้ในปัจจุบันก็คือ กำแพงเวียง ซาก โบราณสถาน ที่พบเห็นทั่วไป ในพื้นที่แถบนี้

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 18 •กรกฏาคม• 2012 เวลา 13:02 น.• )