บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม... ขอเริ่มกิจการงานทั้งหลาย ด้วยพระนามของอัลลอฮุ ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอ สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาในศาสนาอิสลามนั้น หลักการของศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆได้ ๒ ประการคือ ๑.หลักการศรัทธา เรียกว่า "รุกนอีมาน" คือ หลักการหรือบทบัญญัติ ที่มุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธายึดมั่น ๒.หลักการปฏิบัติ เรียกว่า "รุกนอิสลาม" คือหลักการหรือบทบัญญัติ ที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักการศรัทธา หรือ "รุกนอีมาน"นั้น มีเรื่องต่างๆที่มุสลิมทุกคนต้องศรัทธาอยู่มากมาย วึ่งก่อนที่เราจะปฏิบัตินั้น เราต้องศรัทธาก่อน ศรัทธาด้วยใจที่ยึดมั่น และที่เราจำเป็นต้องเชื่อถือ ศรัทธาในหลักการใหญ่ๆ ที่เป็นหลักเบื้องต้นของการศรัทธา ซึ่งมีอยู่ ๖ ประการ

๑. ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮุ

๒. ต้องศรัทธาต่อมาลาอีกะฮุ (เทวทูต) ของอัลลอฮุ

๓. ต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮุ

๔. ต้องศรัทธาต่อบรรดาร่อซู้ล (ศาสนทูต) ของอัลลอฮุ

๕. ต้องศรัทธาต่อวันอาคีเราะฮุ (วันสุดท้ายของโลก หรือ วันสิ้นโลก)

๖. ต้องศรัทธาต่อการกำหนดของอัลลอฮุ ทั้งทางดี และทางร้าย

นี่ก็คือ หลักการศรัทธาในหลักใหญ่ๆของอิสลาม ซึ่งจะมีข้อปลีกย่อยอีกเยอะ ที่สำคัญ อิสลามต้องมีศรัทธามั่นถึงแก่นแท้ของหัวใจ เพราะศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่เร้นลับ ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่รู้ว่ามีอยู่จริงด้วยใจ หลักการปฏิบัติหรือ"รุกนอิสลาม" คือ บทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่กำหนดให้มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่ ๕ ประการคือ

๑. ต้องกล่าวคำปฏิญาณตน หรือที่เรียกกันว่ากล่าว ก่าลีมะฮุชาฮาดะฮุ คือ "อัชฮาดุอัลลาอิลาฮาอิ้ลลัลลอฮุ วาอัชฮาดุอัลนามุฮัมมาดัร รอซูลุ้ลลอฮุ" ความว่า "ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮุองค์เดียว" "และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดเป็นร่อซู้ล(ศาสนทูต)ของอัลลอฮุ"

๒. ต้องกระทำ"ละหมาด" ทุกวันๆละ ๕ เวลา ตามเวลาที่กำหนด

๓. ต้องบริจาคทรัพย์ "ซะกาต" เมื่อมีปริมาณที่เพียงพอ

๔. ต้องถือ"ศิลอด"ทุกวันตลอดเดือนรอมาดอน

๕. ต้องเดินทางไปบำเพ็ญพิธี "ฮัจย์"ที่นครมักกะฮ์ ๑ ครั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ หากมีความสามารถ ในการเดินทางไปและกลับได้

อนึ่ง การกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้อที่ ๑นี้ จะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับ ตามแต่ความสามารถที่จะพยายามกระทำได้ และข้อสำคัญที่สุด จะต้องเข้าใจในความหมายของคำปฏิญาณที่กล่าวนั้นด้วย  สำหรับ "รุกนอิสลาม"ข้ออื่นๆจะได้กล่าวให้ละเอียดในลำดับต่อไปครับ

(ศาสนานั้น คือ การตักเตือน ท่านผู้รู้ท่านใดที่ได้เข้ามาอ่านในโพสต์นี้ หากพบว่ามีการผิดพลาดประการใด ขอความกรุณา ตักเตือน หรือ ทักท้วงได้นะครับ ญาซากัลลอฮุฆัยรุ...)

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 11 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 21:46 น.• )