โรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา

วิทยา  ใจกุม

 

นางสมคิด ฟูคำมี  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อาจารย์โชติพงษ์ ทะวิชัย

 

คุณครูหทัยชนก  ปวงกันคำ

 

คุณครูวุฒินันท์  วงศ์ชมภู

 

นายสิงคาร  แนวนัน

 

นางสาวทิพย์วัลย์ แก้วโมลี

 

คุณอัมพร  หงษ์เจ็ด พยาบาลโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 

นายพจนากรณ์ ใจเอิบ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 10 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 22:17 น.• )