วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตรวจเยี่ยมหัวงานการสร้างถนนสายลำปาง-แพร่ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวแพร่ ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ บ้านแม่แขม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ถึงสนามหน้าโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๓ (สวนป่าแม่เมาะ) ตำบลบ้านดง กิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ต่อไปยังศูนย์ฝึกลูกช้างของฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง เสด็จฯเข้าพลับพลาประทับทอดพระเนตรการแสดงลูกช้าง การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวง แล้วจึงเสด็จฯไปยังสวนป่าแม่แมะ เสวยพระกระยาหารกลางวัน เสร็จแล้วเสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงแต่งเหง้าสักสำหรับใช้ปลูกในสวนสักของรัฐบาล ทรงเยี่ยมสมาชิกสวนป่าแม่เมาะที่เฝ้าฯ ณ บริเวณนั้น แล้วเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯต่อไปยังโครงการก่อสร้างทางสายลำปาง - เด่นชัย เมื่อเสด็จฯถึงทางสายลำปาง – เด่นชัย ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังหัวงานโครงการก่อสร้างทางสายลำปาง – เด่นชัย ในเขตพื้นที่บ้านแม่แขม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงฝ่ายต่าง ๆ และนายช่างโครงการ ชาวออสเตรเลียพร้อมครอบครัว ซึ่งเฝ้าฯ อยู่ ณ ที่นั้นด้วย จากนั้นได้เสด็จฯ ขึ้นพลับพลาทอดพระเนตรแผนที่โครงการฯ แผนผังจำลองสภาพภูมิประเทศของทางหลวงแผ่นดิน ตอนลำปาง – เด่นชัย ทอดพระเนตรการระเบิดหินในการปฏิบัติงานก่อสร้างทาง โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงกราบบังคมทูลรายละเอียด การเสด็จ ฯ ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ตลอดจนช่างโครงการชาวออสเตรเลียทุกคน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 18 •มกราคม• 2013 เวลา 18:57 น.• )