นโยบายของรัฐบาลให้ทุกหมู่บ้านจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนร่วมกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขโดยรวมกันทุกฝ่ายทุกหน่วยงานและองค์กรในชุมชนและองค์กรของรัฐในการจัดหางบประมาณช่วยแก้ปัญหาในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆในชุมชน บ้านวังฟ่อนหมู่ที่๒จึงมีการจัดประชาคมชาวบ้านตามนโยบายของรัฐ เพื่อแนวทางหรือวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาในชุมชนโดยการให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย บ้านวังฟ่อน หมู่๒ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จึงขอนำเสนอผลงานการจัดทำประชาคมชาวบ้านหมู่๒ บ้านวังฟ่อนเพื่อขอรับการชี้แนะแนะนำจากท่านผู้อ่านเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินการของบ้านวังฟ่อน หมู่๒ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประวัติหมู่บ้านวังฟ่อน ความเป็นมาของหมู่บ้านเดิม บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าไม้นานาชนิดมีแหล่งน้ำคือแม่น้ำยมไหลผ่าน เป็นบริเวณที่อุดมสมบรูณ์ ทั้งอาหารและที่ทำมาหากินจึงมีผู้คนจากถิ่นอื่นเข้ามาบุกเบิกทำกิน คณะบุคคลที่มาทำการบุกเบิกทำกินเป็นคนแรกคือ พ่อหน้อยราช ใจกุม และพวกพ้องมาจับจองเป็นที่ทำกินเป็นที่อยู่อาศัยในฤดูกาลปลูกพืชไร่ ต่อมาก็พาครอบครัวมาสร้างหลักปักฐานถาวรซึ่งการเดินทางสมัยนั้นไม่สะดวกต้องเดินทางด้วยเท้า ประมาณปี พ.ศ.๒๔๓๘ พ่อหน้อยราช ใจกุมได้ชักชวนคนในหมู่บ้าน เหมืองค่า ประมาณ๒๐ ครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานจับจองที่ทำกินริมหนองน้ำฝั่งน้ำยมจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านวังฟ่อน ตั้งแต่นั้นมาผ่านมาหลายปีประชากรในหมู่บ้านได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งการขยายตัวของประชากรในหมู่บ้านและเดินทางจากถิ่นอื่นมาตั้งรากฐานประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๐ จึงได้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ พ่อหน้อยราช ใจกุม ซึ่งได้พัฒนาหมู่บ้านขึ้นได้ตั้งวัดวังฟ่อนขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๕๐ได้ประกาศเป็นวัดขึ้นปี พ.ศ.๒๔๕๕ได้ใช้วัดแห่งนี้ปฏิบัติกิจกรรมทางสงฆ์และได้นิมนต์ พระสงฆ์มาจำวัดอยู่ประจำ เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระปัญญา รักพงษ์ รักษาการเจ้าอาวาส วัดวังฟ่อนต่อมา จัดตั้งให้มีโรงเรียนขึ้นในวัดได้มีเจ้าอาวาสอิก ๑๒ รูปจนถึงท่านพระครูอินทร ปัญญาภรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ได้พัฒนาวัดและหมู่บ้านให้เจริญทัดเทียมหมู่บ้านอื่นจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ สุขภาพกายสุขภาพจิตดีเยี่ยม

พันธกิจ ๑. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ๒. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พอเพียง ๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ๔. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ๕. ส่งเสริมการมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ๖. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ๗. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ หมู่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ ๒ เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลกัน

คณะกรรมการหมู่บ้าน วังฟ่อนหมู่ที่๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน นายประยุทธ ประเวช

กรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ๑. นายสมชาย วังคะออม ๒. นายส่วน บรรลุ สมาชิก อบต. ๑.นายวิทยา ใจกุม ๒. นายศักดาวุธ กวางพิจิตร

ผู้นำ/ผู้แทนกลุ่ม/คุ้มบ้าน ๑.ชื่อกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน วันอาทิตย์ ชื่อผู้นำ นายเมฆ ปัญญาเฉียบ ๒.ชื่อกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน วันจันทร์ ชื่อผู้นำ นายก๋วน ใจกุม ๓. ชื่อกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน วันอังคาร ชื่อผู้นำ นายประหยัด จินะโสต ๔. ชื่อกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน วันพุธ ชื่อผู้นำ นายปุ่น ประเวช๕.ชื่อกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน วันพฤหัสบดี ชื่อผู้นำ นายประเสริฐ ใจกุม ๖.ชื่อกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน วันศุกร์ ชื่อผู้นำ นายอภิลาภ แก้วโมลี ๗.ชื่อกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน วันเสาร์ ชื่อผู้นำ นายสุข จันตา

ผู้นำ/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม(ในหมู่บ้าน)๑.ชื่อกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม กลุ่มดอกไม้จันทน์ ชื่อผู้นำ นางจันทร์แก้ว ใจกุม ๒.ชื่อกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม กลุ่มจักรเย็บผ้า ชื่อผู้นำ นางสุธิสา กวางพิจิตร ๓.ชื่อกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม กลุ่มหน่อไม้ปี๊บ ชื่อผู้นำ นางมาลูน จันตา ๔.ชื่อกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม กลุ่มเกษตรกรทำนา ชื่อผู้นำ นายอินจันทร์ วังทิพย์

ผู้นำ/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม

๑. คณะทำงาน SML ชื่อประธานหรือผู้แทน นายประยุทธ ประเวช

๒. อสม. ชื่อประธานหรือผู้แทน นายสมชาย วังคะออม

๓. กองทุนหมู่บ้าน ชื่อประธานหรือผู้แทน นายหนิง คำเผือ

๔. กลุ่มเยาวชน ชื่อประธานหรือผู้แทน นายธีระยุทธ ใจกุม

๕. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ชื่อประธานหรือผู้แทน นางอวัชฏา ศรีแก้ว

๖. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชื่อประธานหรือผู้แทน นางไพรวัลย์ กวางพิจิตร

๗. กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ชื่อประธานหรือผู้แทน นางมยุรา อุดม

๘.กลุ่มพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ชื่อประธานหรือผู้แทน นางลัคนา ใจกุม

กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.นายสมบรูณ์ ประเวช ๒.นางแสงจันทร์ ปานแก้ว ๓.นายหนิ่ง คำเผือ ๔.นายโท ประเวช ๕.นายชนิ่ง คำเผือ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านวังฟ่อนหมู่ ๒ ที่ได้จัดขึ้นและร่วมกับชุมชนบ้านวังฟ่อน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 21:31 น.• )