ขอบคุณผู้นำบ้านวังฟ่อน หมู่ ๑๒ ที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์โดยนายเดช ยี่ดวง ผู้ใหญ่บ้านสบทบทุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ผ่านทางนายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมือง เพื่อมอบให้กับทางเว็บไซต์ดำเนินการต่อไป บ้านวังฟ่อน หมู่ ๑๒ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีจำนวนประชากรชาย ๒๘๒ คน หญิง ๓๑๖ คน รวม ๕๙๘ คน จำนวนบ้าน ๑๘๘ หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรสมัยใหม่ สามารถปลูกข้าวอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่เดช ยี่ดวง ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เราพร้อมสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชน พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเมือง

 

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 21 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 16:49 น.• )