วัดสุพรรณ เดิมเป็นวัดร้างติดแม่น้ำยม วัดร้างแห่งนี้ไม่มีหลักฐานความเป็นมาอย่างไรไม่มีผู้ใดรู้แน่ชัด ต่อมาได้มีชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาในเขตเมืองฝั่งตะวันออกแม่น้ำยมได้อพยพเข้ามาจับจองแนวป่า บุกป่าถางพงทำเป็นสวน ไร่ นา นานวันเข้าจึงลงหลักปักฐานสร้างบ้านเป็นชุมชนเล็ก ๆ ขึ้น ประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสุพรรณปากห้วย” และได้สร้างวัดขึ้นมาในชุมชน โดยมีกลุ่มชาวบ้านสุพรรณจำนวน ๑๒ คน พร้อมกับชาวบ้านพากันถางป่าเถาวัลย์ ที่ปกคลุมซากอุโบสถ เจดีย์ที่ผุพังทับถมด้วยก้อนดิน บูรณะพระประธานในอุโบสถที่หักพังเหลือเพียงครึ่งท่อนจนแล้วเสร็จแล้วยกขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดสุพรรณ” ตามตำนานเล่าต่อๆมาว่า เริ่มตั้งแต่บูรณะวัดร้างแล้วยกขึ้นเป็นวัดสุพรรรณเฉพาะอุโบสถสร้างถึง ๔ ครั้ง ๔ หลัง เนื่องด้วยถูกไฟไหม้บ้างถูกน้ำท่วมเสียหายบ้าง ปรับเปลี่ยนทิศทางอุโบสถบ้าง อุโบสถหลังปัจจุบัน(๒๕๔๗)เป็นหลังที่ ๔ สร้างเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๓ เสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๒๕ ทำบุญฉลองเมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อนึ่งที่เรียกชื่อว่า “บ้านสุพรรณ” “วัดสุพรรณ” เป็นชื่อที่เรียกกันภายหลังเดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านสุพรรณปากห้วย” เหตุมีชื่ออย่างนี้ก็เนื่องจากลำห้วยขมิ้นและลำห้วยผาดำได้ไหลลงสู่แม่น้ำยมที่บ้านนี้ตั้งอยู่และต่อมาได้ชื่อว่า “บ้านสุพรรณดาวเรือง” เหตุแห่งชื่อนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดและจากนั้นมาก็ได้ชื่อว่า “บ้านสุพรรณศรีถ้อย” เหตุมีชื่ออย่างนี้อีกชื่อหนึ่ง ก็เนื่องจากชาวบ้านได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้บนฝั่งแม่น้ำยม นอกวัดเป็นแถวจึงได้ชื่อดังกล่าว (ภาษาชาวบ้าน ต้นโพธิ์ เรียกว่า ต้นศรี หรือต้นสะหรี แถวเรียกว่าถ้อย รวมความว่า ศรีถ้อย หรือ โพธิ์แถว) พอมาถึงปัจจุบันนี้ชื่อเดิมๆของหมู่บ้านดังกล่าวได้ลืมเลือนไปและไม่มีใครพูดถึงคงรู้จักเพียงชื่อ “บ้านสุพรรณ” เท่านั้น

ลำดับเจ้าอาวาส ๑.ครูบาปอย พ.ศ.๒๔๒๕ – ๒๔๓๖ ๒.พระอธิการป๋อง พ.ศ.๒๔๓๗ – ๒๔๔๔ ๓.พระอธิการหลวง พ.ศ.๒๔๔๕ – ๒๔๖๔ ๔.พระอธิการสุข พ.ศ.๒๔๖๖ – ๒๔๗๔ ๕.พระอธิการผัด พ.ศ.๒๔๗๕ – ๒๔๘๒ ๖.พระอธิการหลวง พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๘๘ ๗.พระอธิการตา พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๔ ๘.พระอธิการปรีชา พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๕๐๒ ๙.พระเดช พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๕ ๑๐.พระอธิการกุศล พ.ศ.๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ ๑๑.พระจิ่น พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๑๕ ๑๒.พระประจวบ พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ ๑๓.พระอธิการแก่น พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๔ ๑๔.พระเกษม ถิรจิตฺโต พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ ๑๕.พระอธิการธนพล อคฺคตจิตฺโต พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๔๒ ๑๖.พระอธิการวิไชย จิตฺตสุโภ พ.ศ.๒๕๔๓ – ปัจจุบัน

ที่ตั้ง วัดสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ บ้านสุพรรณ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๐ เขตวิสูงคามสีมากว้าง ๑๔.๕๐ ยาว ๒๓ เมตร ประกอบวิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตรเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๑ ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๘๕ ตารางวา