ขอบคุณอาจารย์ผูเดช แสนสา ที่ส่งหนังสือ “ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง” ให้กับทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจารย์ได้เป็นเจ้าของบทความเมืองลองที่ได้นำเสนอให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองลองในด้านประวัติศาสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศอีกด้วย อาจารย์ได้กล่าวบทนำในหนังสือ “ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง” ไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ ได้เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผู้เขียนได้เก็บรวบรวมไว้หลายปีมีจำนวนหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับเมืองลองที่นำมาร้อยเรื่องราวเข้าไว้ด้วยกัน โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ภาค ภาคแรกชื่อ “ร้อยเรียงหลากเรื่องเมืองลอง” กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองลองตั้งแต่ตำนานของเมืองลองยุคโบราณมาจนถึงเรื่องราวยุคช่วงร่วมร้อยปีที่ผ่านมา ภาค ๒ ชื่อ “ร้อยเรียงเรื่องเชื้อเครือเมืองลอง” สืบเนื้อจากหนังสือ “ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารล้านาประเทศ” ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อยู่ ณ ปัจจุบัน ซึาฃ่งเล่มนี้ได้จัดทำประวัติต้นตระกูลสำคัญต่าง ๆ ของเมืองลองจำนวน ๓๐ ตระกูลพร้อมทายาท ภาค ๓ ชื่อ “ร้อยเรียงเรื่องศิลป์เมืองลอง” อาจารย์ภูเดช แสนสาได้เลือกนำเอาผลงานวิจัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง “ลวดลายสลักไม้คันทวยประดับโบสถ์วิหาร ในเขตอำเภอลอง จังหวัดแพร่” อันเป็นฝีมือทางเชิงช่างของผู้ชายชาวเมืองลองมาสรุปนำเสนอประกอบไว้ภายในเล่ม พร้อมเรื่องราวและลวดลายของผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง อันเป็นฝีมือทางเชิงช่างของผู้หญิงชาวเมืองลอง

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 19 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 22:28 น.• )