วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน จัดทำโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๖ คน มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอสองมาช่วยกิจกรรมโครงการดังนี้ นางแพรวพรรณ วงค์ตุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. บ้านลูนิเกตุและนางจิรธนี จินดากูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ทุ่งน้าว

แนวคิดในการทำงาน : สตรีเป็นกลุ่มประชากรสำคัญในการพัฒนาสุขภาพ ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะที่ต้องให้การดูแล หรือในฐานะที่เป็นกลุ่มประชากรสำคัญ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของครอบครัว และชุมชน การทำงานส่งเสริมสุขภาพสตรี มีความหลากหลายแตกต่างไปตามสภาวะเจริญพันธุ์ และยังมีกลุ่มปัญหาสุขภาพสตรีเฉพาะที่ รพ.สต. จำเป็นจะต้องให้ความสนใจ ในขณะเดียวกัน การทำงานส่งเสริมสุขภาพสตรี ก็เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อมาเป็นแนวร่วมหรือกำลังสำคัญในการพัฒนาสุขภาพโดยรวมของชุมชน จึงควรคำนึงถึง หรือหารูปแบบการทำงานกับสตรีที่จะมีผลต่อการสร้างทัศนคติและค่านิยมของการดูแลตนเอง  และการมีส่วนร่วม มากกว่าเพียงการมองสตรีว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องให้การดูแลหรือให้บริการสุขภาพ

 

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเพื่อทำความเข้าใจในแผนปฏบัติงาน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 16 •มีนาคม• 2013 เวลา 16:33 น.• )