"อัลฮัมดุลิลลาฮฺ"  พี่น้องที่มีเกียรติที่รักครับ วันนี้เรามาต่อกันที่หัวข้อนี้นะครับ " ความแตกต่างระหว่างการงานที่ดี และที่ไม่ดี "

อัลกุรอ่าน ได้แยกแยะให้เห็นว่า การงานที่ดีนั้น ประกอบไปด้วย 3 ประการ และเมื่อใดที่ขาดหายไปแม้เพียงประการเดียว การงานนั้นจะไม่ยังประโยชน์ให้กับผู้กระทำแต่อย่างใด ในวันกียามะฮฺ (วันสิ้นโลก)

ประการแรก คือ การงานนั้นๆจะต้องถูกต้องตรงตามที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล) ได้นำมาและปฏิบัติ หรือที่เราเรียกกันว่า ซุนนะฮฺนบี อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสไว้ว่า "...และอันใดที่ร่อซู้ลได้นำมายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้ และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย..." (อัลฮัชร์ : 7)

และพระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า... "...ผู้ใดที่เชื่อฟังร่อซู้ล แน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮฺแล้ว..." ( อันนิซาอฺ : 80 )

อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงตรัสว่า  "...หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยโทษให้พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ..." (อาละอิมรอน : 31)

อัลลอฮฺทรงตรัสอีกว่า "...หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆที่ได้กำหนดศาสนาแก่พวกเขา ซึ่งอัลลอฮฺมิได้ทรงอนุมัติ..." (อัชชูรอ : 21)

ประการที่สอง การงานนั้นๆจะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่ออัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสไว้ว่า... "...และพวกเขามิได้ถูกใช้ให้กระทำอื่นใด นอกจากเพื่อให้พวกเขา เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ใจในการภักดีต่อพระองค์..." (อัลบัยยินะฮฺ : 5)

พระองค์ยังคงตรัสอีกว่า... "...จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) แท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺโดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค๋ และฉันได้ถูกบัญชาให้เป็นคนแรกของบรรดาผู้ที่นอบน้อม จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) แท้จริงฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่ หากฉันฝ่าฝืนพระเจ้าของฉัน จงกล่าวเถิด เฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่ฉันเคารพภักดี โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์ ดังนั้น พวกท่านจงสักการะบูชาตามที่พวกท่านประสงค์อื่นจากอัลลอฮฺเถิด..." (อัซซุมัร : 11-15)

ประการที่ สาม การงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้อง เพราะการงานนั้นเปรียบเสมือนฝ้า เพดาน หลังคา และหลักการความเชื่อมั่นนั้นเปรียบเสมือนรากฐาน ดังที่อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า "...และผู้ใดกระทำในสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม ในฐานะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา..." (อันนิซาอฺ : 124)

พระองค์คงตรัสอีกว่า "...และเราได้มุ่งสู่การงานของพวกเขา ที่พวกเขาได้ปฏิบัติแล้วเราจะทำให้มันไร้ค่ากลายเป็นละอองผงฝุ่นที่ปลิวว่อน(อันเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธา...") (อัลฟุรกอน : 23)

และพระองค์ตรัสอีกว่า "...ชนเหล่านั้น พวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในโลกอาคิเราะฮฺ นอกจากไฟนรก และสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกดุนยาก็ไร้ผล และสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็สูญเปล่า (เนื่องจากการไม่ศรัทธา)..." (ฮู๊ด : 16)

***************

พี่น้องที่มีเกียรติที่รักครับ อาทิตย์นี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ อาทิตย์หน้า อินชาอัลลอฮฺ ค่อยเจอกันใหม่ครับ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 22 •มีนาคม• 2013 เวลา 15:33 น.• )