งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๕๖ วัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วัดวังฟ่อนได้จัดทำโครงการบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา และเนื่องด้วยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทางวัดวังฟ่อนได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนไทยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา วัดวังฟ่อนให้ทัดเทียมกับผู้อื่นเพื่อจะได้พัฒนาการศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ และศาสนา และเพื่อเป็นการฝึกอบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พระภิกษุ-สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทอีกด้วย กำหนดการ วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทำพิธีปลงผม และขอนาค,ทำพิธีแห่นาค,ชมการแสดงบนเวที วันพุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,พิธีเรียกขวัญนาค,พิธีเปิดโครงการ(บรรพชาสามเณร) ,พิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดวังฟ่อน

พิธีบวชนาค มีเรื่องเล่ามากันดังนี้ ซึ่งรู้กันในหมู่ชาวบ้านว่า เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ มีนาค (สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายงู อยู่ใต้บาดาล มีฤทธิ์สามารถแปลงตัวได้เป็นต้น) แปลงกายเป็นมนุษย์มาบวชในพระศาสนา อยู่มาวันหนึ่ง เธอนอนหลับ ร่างก็กลายคืนเป็นนาค เพราะตามธรรมดาของนาคนั้น ร่างจะกลายเป็นนาคเสมอไป ในกาล ๒ สถานคือ ในคราวเสพเมถุนธรรมกับนางนาค ๑ ในเวลานอนหลับ ๑ ภิกษุรูปหนึ่งไปพบเข้าตกใจกลัว เรื่องไปถึงพระพุทธเจ้า พระองค์รับสั่งถาม ได้ความว่าเธอมีศรัทธาปสาทะในพระศาสนาจึงปลอมตัวมาบวช ทรงตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานไม่อยู่ในฐานะที่จะบวชได้ จึงทรงให้ลาเพศบรรพชิตเสีย กลับไปเป็นนาคดังเดิม แต่ภิกษุนั้นมีความอาลัยจึงขอฝากชื่อไว้ในพระศาสนา ตามเรื่องนั้นความท่อนต้น ปรากฏในพระคัมภีร์มหาวรรค แต่ท่อนปลายที่ว่า นาคฝากชื่อนี้ มิได้ปรากฏในคัมภีร์ด้วย ความจริงนั้น ชื่อว่านาค อาจเป็นคำที่ท่านใช้เรียกเพื่อสะดวกในการสวด หรืออีกอย่างหนึ่ง วิเคราะห์ตามภาษาศาสตร์ นาค แปลว่า ผู้ประเสริฐหรือผู้ไม่ทำบาปก็ได้ โดยความหมายว่า การบวช เป็นการละเพศคฤหัสถ์ที่พร้อมทำบาปได้ทุกเมื่อ แต่การมาบวชจะทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะต้องอยู่ในวินัยของสมณะ เป็นการกลับตัวกลับใจใหม่ ดังนั้นผู้มาบวชจึงเรียกว่านาค แปลว่าผู้ไม่ทำบาปหรือผู้ประเสริฐ เช่นกล่าวแล้ว

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 04 •เมษายน• 2013 เวลา 19:00 น.• )