ภาพกิจกรรมเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านวังฟ่อนทำกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเริ่มถึง ๕ ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ คือให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ดังนั้น การฝึกสมาธิจึงมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต คือทำให้จิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง สติปัญญาดีขึ้นส่งเสริมสมรรถภาพทางใจ คิดอะไรได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเลือกคิดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น ส่งผลให้มีความจำดีส่งผลให้การเรียนหนังสือดีขึ้น

การฝึกสมาธิเป็นวิธีที่จะทำให้ชีวิตและสังคมดำรงอย่างสันติสุข เมื่อเราเข้าใจรู้ซึ้งถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิและ การดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีสติ รู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรและกำลังจะทำอะไร เกิดปัญญาและพิจารณาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด และย่อมเป็นผลดีเมื่อทุกคนในครอบครัวและสังคมปฏิติบัติดี มีน้ำใจต่อกัน เมื่อนั้นย่อมเป็นที่หวังได้ว่า สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 21 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 21:18 น.• )