โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียนในเครือข่ายบริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ โดยนายวันชัย วันทนีย์วงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง ผู้อนุมัติโครงการ  นางสมคิด ฟูคำมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน ผู้เสนอโครงการ และนางสาวจินตนา วงศ์ไชย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ

หลักการเหตุผล สุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดี และช่วยเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากการมีปัญหาสุขภาพช่องปากมีผลกระทบกับระบบอื่นๆของร่างกาย รวมถึงมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น เราจำเป็นต้องดูแลสุขภาพในช่องปากให้สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดการดูแลช่องปากมิใช่การกำจัดโรคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มและการดูแลเพื่อคงสภาวะที่ดีนั้นไว้ ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมทันตสุขภาพจึงสำคัญกว่าการรักษาโรคของช่องปาก จากแบบสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนในเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน อ.สอง จ.แพร่ ปี 2555 พบนักเรียนเป็นโรคฟันผุ ร้อยละ 19.53    เหงือกอักเสบร้อยละ 47.83      เมื่อดำเนินการให้ทันตสุขศึกษาและการสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีพบว่าก่อนให้ทันตสุขศึกษาเด็กนักเรียนแปรงฟันสะอาดร้อยละ 30.35        หลังการให้ทันตสุขศึกษาเด็กนักเรียนแปรงฟันสะอาดร้อยละ  70.4  ดังนั้น หากเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมทันตสุขศึกษาและการแปรงฟันจนเป็นสุขนิสัยแล้วจะทำให้เด็กมีทันตสุขภาพที่ดี  ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพที่ดีต่อไป

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 02 •กันยายน• 2013 เวลา 12:09 น.• )