ผู้จัดทำเว็บไซต์ได้จัดทำโครงการเผยแพร่พุทธศาสนา ครั้งที่ ๑ ตอน ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมคำอธิบายถึงการเกิดอริยสัจ ๔ เบื้องต้นในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผู้จัดทำเว็บขอบคุณน้ำปานะมอบให้แก่เทวดาทั้งหลายจากคุณครูวัชรี วังแก้ว คุณครูพัชยา วังกาวรรณ์ เครื่องฉายจาก คุณหมอสมคิด ฟูคำมี คุณรามิน พันธุ์เลิศวิถี ให้บริการความสะดวกคุณจันทร์ทอง สมบูรณ์ ท่านที่สนใจร่วมเป็นผู้สนับสนุนสามารถติดต่อได้ที่ผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นธรรมทานต่อไป