เผยแพร่พุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ ตอน พระอุบาลีเถระ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.  ณ วัดวังฟ่อน โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผู้จัดทำเว็บขอบคุณน้ำปานะมอบให้แก่เทวดาทั้งหลายจากคุณครูหทัยชนก ปวงกันคำ และเครื่องฉายบ้านวังฟ่อนหมู่ ๒ จากคุณรามิน พันธุ์เลิศวิถี

พระอุบาลีเถระ หรือ พระอุบาลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระอุบาลีเถระเดิมเป็นนายช่างภูษามาลาหลวงประจำราชสำนัก ออกบวชพร้อมกับเจ้าราชกุมารอีก ๖ พระองค์ ณ อนุปิยนิคม เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นผู้ทรงจำพระวินัยอย่างแม่นยำ ทำให้เมื่อหลังพุทธปรินิพพาน ท่านจึงได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้วิสัชชนาพระวินัยปิฎกในคราวปฐมสังคายนาเพื่อรวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า และด้วยการที่ท่านเป็นผู้ทรงจำวินัยอย่างแม่นยำจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้ทรงพระวินัย

 

ภาพการตักบาตรในช่วงเช้า

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 15 •ตุลาคม• 2013 เวลา 20:16 น.• )