เผยแพร่พุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ตอน พระมหากัสสปะ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดวังฟ่อน โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผู้จัดทำเว็บขอบคุณน้ำปานะมอบให้แก่เทวดาทั้งหลายจากน้อง Koi Duncan คุณรามิน พันธุ์เลิศวิถี และเครื่องฉายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน โดยคุณรามิน พันธุ์เลิศวิถี เป็นผู้ติดตั้ง พระมหากัสสปะ เป็นพระสาวกองค์หนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า เป็นพระที่รวบรวมพระธรรมหลักคำสอนเพื่อบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก เป็นพระสาวกที่ยกย่อง และถือเป็นแบบอย่างในศาสนาพุทธ ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในด้าน ผู้มีธุดงค์มาก

พระมหากัสสปะ มีพระนามเดิมว่า ปิปผลิ เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์และสุมนเทวีพราหมณี เกิดที่เมืองราชคฤห์ ตอนวัยเด็ก ขณะที่ปิปผลิกุมารได้วิ่งเล่นออกจากพระราชวังนั้น ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่ง กำลังทำสมาธิ จึงเกิดความเลื่อมใส คิดอยากจะออกบวชในวัยหนุ่ม เมื่ออายุเข้าย่างสู่ 20 ปี ได้แต่งงานกับพราหมณีนามว่าภัททกาปิลานี อาศัยอยู่ในเมืองสาคละ แคว้นมัททะ ซึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งตามมาขอ และทั้งก็ได้แต่งงานกันอย่างสมเกียรติ และหลังจากแต่งงาน นางภัททกาปิลานีก็ได้มาอยู่ที่บ้านของปิปผลิภาณพ เมื่อมารดาบิดาของทั้งสองฝ่ายถึงแก่กรรม ทั้งสองจึงได้ออกบวชในศาสนาพุทธ ระหว่างเมืองราชคฤห์ กับนาลันทา (บ้านเกิดพระสารีบุตร)

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 28 •กันยายน• 2013 เวลา 22:45 น.• )