ประมวลภาพผ้าป่ารุ่นประจำปี ๒๕๕๗ ผ้าป่ารุ่นจัดขึ้นเป็นประจำวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปีเพื่อให้ศิษย์เก่าได้รำลึกถึงสถาบันการศึกษาช่วยกันระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส่วนที่งบประมาณยังขาดแคลน การจัดผ้าป่าครั้งนี้เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีสำหรักหารเรียนการสอน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) การจัดงานในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่รักสถาบันด้วยดีตลอดมา สำหรับยอดบริจาคประจำปี ๒๕๕๗ ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๕๑ บาท ทางโรงเรียนบ้านวังฟ่อนขอบคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน