ภาพวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านวังฟ่อน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพ้องตรงกันในวันเดียวกันอย่างน่าอัศจร­รย์ และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกย­่องให้เป็น"วันสำคัญสากลของโลก" อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระสัมมาส­ัมพุทธเจ้า มหาบุรุษเอกของโลกผู้บังเกิดขึ้นมา เพื่อนำประโยชน์์ใหญ่มาสู่มวลมนุษยชาติด้ว­ยคำสอนอันเป็นความรู้สากล ที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 13 •พฤษภาคม• 2014 เวลา 12:08 น.• )