วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านวังฟ่อนได้จัดให้มีการไหว้ครูขึ้นเพื่อเริ่มการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นประเพณีนิยมที่แต่ละโรงเรียนมีการจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายนของทุกปี พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้คำสอนเกี่ยวกับการบูชาครูบาอาจารย์ไว้ในการดำรงชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆารวาสไว้ว่า

คหบดีบุตร ! พึงทราบว่า ทิศทั้งหกเหล่านี้ มีอยู่คือพึงทราบว่า มารดาบิดา เป็นปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า), พึงทราบว่า อาจารย์ เป็นทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา), พึงทราบว่าบุตรภรรยา เป็นปัจฉิมทิศ (ทิศบื้องหลัง), พึงทราบว่า มิตรสหายเป็นอุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย), พึงทราบว่า ทาสกรรมกร เป็นเหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องต่ำ), พึงทราบว่า สมณพราหมณ์ เป็นอุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน).

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาคหบดีบุตร ! ทิศเบื้องขวา คือ อาจารย์อันศิษย์พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-

(๑) ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ

(๒) ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้

(๓) ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง

(๔) ด้วยการปรนนิบัติ

(๕) ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องขวา คือ อาจารย์อันศิษย์ปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์ศิษย์โดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-

(๑) แนะนำดี

(๒) ให้ศึกษาดี

(๓) บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิง

(๔) ทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย

(๕) ทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวง

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 19 •มิถุนายน• 2014 เวลา 10:36 น.• )