ถึงฝั่งแล้วอย่าลืมเรือลำนี้     เรือลำที่คอยรับส่งผู้โดยสาร

ไปได้ดีมีหน้าที่หน้าชื่นบาน  ขอช่วยวานเหลียวหลังบางเรือเป็นไร

คำกล่าวฝากถึงศิษย์ทุก ๆ คนครับ กับช่วงเวลา 30 ปี ที่ได้สั่งสอนปั้นศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม ครูลัดดาวัณย์  สวัยษร ที่ยังคงเฝ้าดูลูกศิษย์ของตนเองประสบผลสำเร็จ ทุกครั้งที่ได้ยินลูกศิษย์ได้ทำงานดีประสบผลสำเร็จในหน้าืัที่การงาน ครูลัดดาวัณย์  สวัยษร มีความปิติยินดีทุกครั้ง วันนี้เว็บวังฟ่อนขอนำเสนอประวัติเพื่อยกย่องแม่พิมพ์ท่านนี้ เพื่อให้ท่านได้มีกำลังใจสร้างลูกหลานของบ้านเราให้เป็นคนดีต่อไป

 

 

ประวัติของคุณครูลัดดาวัณย์  สวัยษร

คุณครูลัดดาวัณย์  สวัยษร   ตำแหน่งครู  คศ.3  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เกิดวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2503

การศึกษาปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอก การบริหารการศึกษา

ชื่อสถานที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)  ตำบลหัวเมือง  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแห่งนี้ 30  ปี

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นายสมบัติ  เสนวิรัช

โทรศัพท์  086 - 1908376

ผลงานและคุณงามความดี

ปี พ.ศ. 2546 - ครูบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  สาขาภาษาไทย

จากสปจ.แพร่

- บุคลากรต้นแบบการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้  จากสพฐ.

ปี พ.ศ.  2547 - ได้รับโล่เกียรติคุณ  ครูไทยต้นแบบประจำปี  2547  จากอดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม  จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

- ได้รับเกียรติคุณ  ครูไทยต้นแบบ  สาขาครูผู้สอนดีเด่นวิชาภาษาไทย  จากอดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

- ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  ระดับมัธยม  พุทธศักราช  2546

จากคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ  จารึกอักษรย่อ พระนามาภิไธย สธ.

จากคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะที่  2   การประกวดโครงงานนักเรียน

ระดับประเทศ  เรื่อง “คติธรรมคำเมือง”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประจำปีการศึกษา  2546  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

- ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  2546  จากผู้ว่าราชการ

จังหวัดแพร่  จากจังหวัดแพร่

- โครงการ “น้ำใสทั่วไทย  ดุจน้ำพระทัยพระราชินี  จากธนาคารกสิกรไทย

- โครงงานภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  3  หัวข้อ “ปริศนาคำทาย ”  ได้รับรางวัลที่  3

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต  1

 

ปี พ.ศ.  2548 - เป็นครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะที่  3  การประกวดโครงงานนักเรียน

ระดับประเทศ  เรื่อง “ปริศนาคำทาย”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประจำปีการศึกษา  2547  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

ปี พ.ศ.  2549 - ครูผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต  1

ปี พ.ศ.  2550 - ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  กิจกรรมครูสอนภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  3  ตาม

โครงการประกาศเกียรติคุณสดุดี  เนื่องในวันครู  จากสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแพร่  เขต  1

- ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น  ช่วงชั้นที่ 3 -4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่

เขต  1  เพื่อเสนอเข้ารับการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น  รับพระราชทานรางวัลของ

มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่

เขต  1

- ได้รับรางวัลชมเชย  สาขาครูภาษาไทย  ประจำปีพุทธศักราช  2550  ของ

มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ  จากมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

ปี พ.ศ.  2551           - ได้รับเหรียญทอง  ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน  จากสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแพร่  เขต  1

ปี พ.ศ.  2552 -  ครูผู้ควบคุมการร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ

ที่จังหวัดนครสวรรค์ และเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

-  ครูผู้ควบคุมการทำแผ่นพับเรื่องความปลอดภัยจากสารตะกั่ว ได้รับรางวัลชมเชย

พร้อมเงินรางวัล  1,000  บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และรางวัลที่1  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต  1

- ครูผู้ควบคุมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต  1

- ครูผู้ควบคุมการประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต  1

- ครูผู้ควบคุมการเขียนเรียงความ  หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ

ข้าพเจ้า ได้รับรางวัล  1,000  บาท  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต  1

ปี พ.ศ.2553      -  ครูผู้ควบคุมการการประกวดโครงงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ของมูลนิธิ ทรง  บุลสุข  ได้รับรางวัลทุนการศึกษา  20,000  บาท

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 08 •มกราคม• 2011 เวลา 15:59 น.• )