www.wungfon.com หรือ lannaphrae.com เข้าสู่ปีที่สามจากการเริ่มเปิดเว็บไซต์ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ภายใต้วัตถุประสงค์คือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสาร บทความ ข่าวสาร ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ที่พยามยามนำความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนทางภาคเหนือเป็นหลัก ทั้งเป็นความพยายามที่จะเป็นสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ และเมืองเหนือของเราโดยเป็นสื่อที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ที่ผ่านมาเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางนายอำเภอสองและนายอำเภอหนองม่วงไข่ได้เห็นความสำคัญและไว้วางใจเราให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอำเภอ รวมถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ที่ให้เกียรติสื่อของเราโดยไม่ถือว่าเป็นสื่อขนาดเล็ก

มาถึงวันนี้เราพร้อมที่จะเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีความคิดดี ช่วยเหลือสังคมเมืองแพร่ของเรา ได้มีสื่อประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง ปี ๒๕๕๕ เว็บไซต์ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการเช่าพื้นที่เว็บและชื่อเว็บดังต่อไปนี้ หมู่ที่ ๑๑ นำโดยนายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมือง ๑,๐๐๐ บาท, หมู่ ๒ นำโดยผู้ใหญ่ประยุทธ ประเวช ๕๐๐ บาท, วัดวังฟ่อน ๑,๐๐๐ บาท, โรงเรียนบ้านวังฟ่อน  (สิทธิราษฎร์บำรุง) ๑,๐๐๐ บาท, โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑,๐๐๐ บาท, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาประจำตำบล บ้านวังฟ่อน ๑,๐๐๐ บาท, หมู่ ๑๒ นำโดยผู้ใหญ่ทองดี จิตพยัค ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท จ่ายเป็นค่าเช่าเว็บไชต์และชื่อเว็บไซต์ ๓,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท นำเข้าเป็นทุนสำรอง ในบัญชี วังฟ่อนดอทคอม เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าเราจะมีสื่อที่มันคงเพื่อการประชาสัมพันธ์บ้านเมืองของเราต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 26 •มกราคม• 2012 เวลา 16:24 น.• )