ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอลอง ๗๘ ม.๖ ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ ห่างจากจังหวัด ๑ กม. ใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัด ๑๑.๑๑ ชม. ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๑๑ กม. ประวัติความเป็นมาอำเภอลอง อำเภอลองเดิมเป็น อำเภอหนึ่งของจังหวัด ลำปาง ต่อมาปีพ.ศ.๒๔๗๔ ได้โอนมาขึ้นกับจัง หวัดแพร่ เดิมเรียกว่ าเมืองลอง เป็นเมืองท ี่ตั้งมานานนับพันปี ตามตำนานกล่าวว่าสร้า งมาก่อนพุทธกาล เหตุเ รียกเมืองลองเพราะว่า พระนางจามเทวีได้หลงท างมาถึงบริเวณที่ตั้ง เมืองจึงตรัสว่า "ลอง ขึ้นไปก่อนเถอะ" เหตุ ดังกล่าวจึงเรียกว่าเ มืองลอง

คำขวัญอำเภอลอง “งามพระธาตุล้ำค่า ส้มพุทรารสเลิศ แหล่งกำเนิดผ้าจก มรดกสวนหิน ถิ่นชาวเมืองลอง”

พื้นที่ทั้งหมด ๑๕,๗๒๖ ตร.กม. ประชาขนในอำเภอประกอบอาชีพอำเภอลอง ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 27 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 14:00 น.• )