“ทุกคนต้องอดทนต้องรับผิดชอบตัวของตัวเอง การที่หนังสือพิมพ์ทุกวันนี้มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ และได้ประโคมข่าวกันอย่างครึกโครมตลอดเวลา ข้าพเจ้าไม่เห็นจะรู้สึกผิดระบอบการปกครองแต่อย่างใด ตรงกันข้ามเห็นเป็นการกันมิให้ใคร ๆ ทำอะไรผิดตามใจตัวเอง แต่ต้องตามใจประชาชนในทางเป็นธรรม” ตามที่คุณโชติ แพร่พันธุ์จะได้พิมพ์หนังสือ “นครแพร่” ขึ้น และได้ให้เกียรติยศอย่างสูงแก่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการเขียนด้วย ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แต่การเขียนอะไรให้มากไป ก็มีความสงสัยอยู่มาก เพราะท่านยาขอบซึ่งได้ประพันธ์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศนั้น ถ้าเป็นจริงดังที่ในวงสังคมกล่าวว่าคือคุณ โชติ แพร่พันธุ์ และหากเป็นจริงดังที่กล่าวนี้แล้ว การเขียนของข้าพเจ้าก็ยังห่างไกลกับท่านผู้เขียนผู้ชนะสิบทิศนั้นมาก ข้าพเจ้าได้ยินการชมเชยท่านยาขอบในเรื่องผู้ชนะสิบทิศอยู่ทั่วไป แม้ภรรยาข้าพเจ้ายังชมเชยในถ้อยคำหลายตอนอยู่จนกระทั้งบัดนี้

แต่ด้วยเห็นว่าคุณโชติ แพร่พันธ์ สนใจในด้านประพันธ์มาก ในเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้มีโอกาสได้สนทนาด้วยอย่างใกล้ชิด ในความรู้สึกอย่างผู้อยู่ห่าง ๆ ว่าเห็นจะรักเท่า ๆ ชีวิต ด้วยความดีเด่นของคุณโชติเช่นนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความเคารพรักคุณโชติ เป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้เขียนบทประพันธ์เล็กน้อยตามคำเชิญ แต่ข้าพเจ้าจะเขียนอะไรให้เทียบเคียงกับผู้เขียนผู้ชนะสิบทิศไม่ได้ จึงขอเล่าความในใจทางความรู้สึกในการเมืองไทยในปัจจุบันเสนอไป เพราะในเวลานี้ได้ยินมาหลายทางว่า มีผู้วิตกเกรงจะเกิดเหตุร้ายในประเทศเรา มีการรบราฆ่าฟันกันเองเป็นต้น บางท่านได้ถามข้าพเจ้าว่าจะอพยพไปอยู่ที่ไหนดีจึงจะปลอดภัย ข่าวและความรูสึกของบางท่านดังได้กล่าวมานี้ ทำให้ข้าพเจ้าตกตลึงเพราะเป็นข่าว และความรู้สึกตรงกันข้ามของข้าพเจ้าราวกับการเดินทางไปคนละทิศ ซึ่งคงจะไม่มีเวลาพบกันได้ ข่าวและความรู้สึกในตัวของข้าพเจ้านั้นเห็นว่าบ้านเมืองเป็นปกติสุข และกำลังเดินทางไปสู่ความเจริญและสันติสุขทุกวินาที ถ้าเข้าใจว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องแบ่งอำนาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญออกเป็น ๓ คืออำนาจนิติบัญญัติ อำนาจฝ่ายบริหาร และอำนาจศาลแล้ว ในการที่แบ่งอำนาจไปเช่นนั้น ย่อมต้องเกิดการอื่น ๆ ขึ้นประกอบด้วยหลายอย่าง มีการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพ การพูด การเขียน การชุมนุม การเดินขบวนเรียกร้อง เหล่านี้โดยเสรีภาพเหล่านี้ตามมาด้วย
ทุกวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าที่ควบคุมรัฐบาล ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ต้องไต่ถามควบคุม ทางฝ่ายบริหาร หรือรัฐบาลและข้าราชการประจำ ก็บำเพ็ญกรณีย์กิจไปตามบทกฎหมายให้เกิดผลดีแก่ราษฎร ทางศาลก็ชำระอรรถคดีด้วยความยุติธรรม ทางประชาชนทั้งหมดหรือบางกลุ่มก็มีหน้าที่ตำหนิการกระทำนา  ๆ ประการเป็นการประท้วง และเร่งเร้าให้อำนาจทั้ง ๓ ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมานั้นได้ดำเนินไปให้ถูกต้องเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยดี และเสียงของประชาชนเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าประชาชนจะกล่าวด้วยผิดจากความเป็นจริง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิของประชาชนจะทำได้ข้อสำคัญในระบอบนี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าทุกคนต้องอดทนต้องรับผิดชอบตัวของตัวเอง การที่หนังสือพิมพ์วันนี้มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ และได้ประโคมข่าวกันอย่างครึกโครมตลอดเวลา  ข้าพเจ้าไม่เห็นจะรู้สึกผิดระบอบการปกครองแต่อย่างใด ตรงกันข้ามเห็นเป็นการกันมิให้ใคร ๆ ทำอะไรผิดตามใจตัวเอง แต่ต้องตามใจประชาชนในทางเป็นธรรม หนังสือพิมพ์ และข่าวที่แพร่กันอยู่ในเวลานี้ ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีขึ้นมาก แม้จะไปเที่ยวหย่อนใจก็ไม่กล้าไป ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเพราะกลัวจะเสียโดยถูกตำนิด้วยปากและปากกาในที่สุด ทุกคนก็จะเดินทางไปตามวิถีทางที่ถูกเพื่อประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ของเรา นี่คือคุณค่าล้ำเลิศของประชาธิปไตย

 


ป. พิบูลสงคราม
วังสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๙๑

Download หนังสือ "นครแพร่"

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 21 •สิงหาคม• 2011 เวลา 14:57 น.• )