วัดสวรรคนิเวศก่อสร้างโดยพระครูอุทธิยะ เจ้าอาวาสวัดศรีชุม ได้รับบริจาคที่ดินจากพ่อเลี้ยงเขียว แม่เลี้ยงนวล ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ วิหารเริ่มแรกมุงด้วยหญ้าคาพื้นปูด้วยฟาก ต่อมามีพ่อค้าชาวอังกฤษ “มิสเตอร์ เอสยาส” พ่อเจ้าแก้ว เมืองมา แม่เจ้าคำ ปันดี (ขัติยวงศษา) สระแสง ไดร่วมกันสร้างพระอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบล้านนา สร้างด้วยไม้สัก วัดสรรคนิเวศเป็นวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองแพร่ทางทิศเหนือ แต่เดิมเป็นที่อยู่ของพวกชาวไทยพรวน ต่อมาเจ้าหลวงเมืองแพร่ ได้สั่งให้พวกชาวไทยพรวนอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านทุ้งโฮ้งในปัจจุบัน

และให้อพยพชาวบ้านศรีชุม บ้านหัวข่วง บ้านร้องบางส่วน ให้ออกไปตั้งหมู่บ้านนอกประตูใหม่ เพื่อลดความแออัดของคนในเมือง วัดสรรคนิเวศมีพระประธาน ๑ องค์ หน้าตักกว้างประมาณ ๗ ศอก พ่อเสาร์ แม่เจ้าพลอย วงศ์พระถาง เป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้าง มีสถาปัตยกรรมแบบเชียงแสน มีธรณีสงฆ์อยู่ ๑ แปลง ผู้บริจาคคือ “พ่อขาว แณวณรงค์” ในสมัยท่านพระครูสรรควิริยกิจ ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ

๑. ครูบาอุตมา ๒๔๔๖ - ๒๔๕๓

๒. ครูบาการินตา ๒๔๕๓ - ๒๔๖๓

๓. พระอธิการลูน ๒๔๖๕ - ๒๔๗๑

๔. พระอธการคลื้น (กลื่นจันทร์) ๒๔๗๑ - ๒๔๗๕

๕. พระครูสวรรควิริยกิจ (ยมพนาพันธุ์) ๒๔๗๖ - ๒๕๒๓

๖. พระอธิการกู้เกียรติ จนฺทราโภ (พรหมสุข) ๒๕๒๔ - ๒๕๓๐

๗. พระครูวิฑิตธรรมโกศล (หงษ์สิบสาม) ๒๕๓๑ - ๒๕๔๖

๘. พระครูศรีมงคลชยาภรณ์ (รักษาการเจ้าอาวาส) ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

๙. พระครูใบฎีกาภานุพงศ์ อาภสฺสโร ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔

๑๐. พระปลัดปิริยะกรณ์ ชยานฺนโท ๒๕๕๔ - (ปัจจุบัน)

ข้อมูลอนุสรณ์ที่ระลึกทำบุญครอบรอบ ๑๐๐ ปี หลวงปู่พระครูสวรรควิริยกิจ

พระธาตุมงคลศิริศรีสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถวัดสวรรค์นิเวศ วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ โดยพระครูใบฎีกาภานุพงศ์ ปภสฺสโร เจ้าอาวาส ร่วมกับคณะกรรมการวัด คณะศรัทธาวัดสวรรค์นิเวศ ได้จัดทำโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีนายสวัสดิ์ เนตรกุล เป็นผู้เสนอโครงการ รูปทรงพระธาตุมงคลศิริศรีสวรรค์ เป็นรูปทรงปราสาทแบบไทยล้านนา ฐานพระธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม กว้าง ๑๒ เมตร สูง ๒๕ เมตร มีซุ้ม ๔ ด้าน เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางประทานพร งบประมาณในการก่อสร้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เงินศรัทธาบริจาค ๒,๕๐๐ บาท

เจ้าแก้วเมืองมา สระแสง ร่วมกันสร้างวิหารหลังเก่า พ.ศ. ๒๔๖๔

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 21 •มกราคม• 2012 เวลา 23:20 น.• )