วันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๔ นายวิทิต เที่ยงไทย ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหารงานฝ่ายปกครองอำเภอสอง (ป.อาวุโส) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ "รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมคือตัวแทนหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานแม่บ้าน สมาชิก อบต. นำโดยกำนันสมพล พุ่งพวง การอบรมในครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ปัญหายาเสพติดในชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน และหาแนวทางป้องกัน แก้ไข บำบัด สำหรับผู้มีความเสี่ยง ร่วมกัน