เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน ๕ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดมัทธะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังฟ่อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสี้ยว ซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน และกรมศาสนา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน อาคารและสถานที่ มีความทรุดโทรมประกอบกับ นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมือง ที่จะส่งเสริมการศึกษา และได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒,๔๗๔,๐๐๐ บาท เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง จึงได้ทำการรวมศูนย์ขึ้น เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ในการเปิดบริการให้รับนักเรียน ภายในตำบลหัวเมือง จำนวน ๑3 หมู่บ้าน และได้เปิดบริการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีเด็กนักเรียนจำนวน ๑๑๐ คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ คน ครูผู้ดูแลเด็ก 6 คน แม่ครัว ๑ คน และมีพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ๒ คน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 13 •กันยายน• 2012 เวลา 12:05 น.• )