วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำปวารณา เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน พุทธศาสนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าว ตักเตือนตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไป. ประชาสัมพันธ์ถึงท่านชมเว็บ เว็บไซต์ขอนำเสนอบทความ "พระพุทธเจ้าตรัสอะไรบ้าง" จากการคัดลอกมาจากพระไตรปิฎก ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ โดยพระธมฺมานุสารี เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น และเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมวันออกพรรษาปี ๒๕๕๔ คลิ๊ก http://www.lannaphrae.com/index.php?option=com_content&view=article&id=728:2011-10-12-08-07-09&catid=96:2010-09-22-14-55-44&Itemid=243

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 30 •ตุลาคม• 2012 เวลา 10:27 น.• )