ขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน ที่ให้การสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่และชื่อเว็บไซต์ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยคุณครูวสันต์ ศรีบุญ เป็นตัวแทนมอบให้แก่ นายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมือง เพื่อมอบให้กับทางเว็บไซต์ต่อไป ด้านสุขภาพเราพยายามนำเสนอบทความจากผู้รู้เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านได้หันมาสนใจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน หรือ รพ.สต. บ้านวังฟ่อนโดยนางสมคิด ฟูคำมี ผู้อำนวยการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ดำเนินการบริการสาธารณสุข  ผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน และสังคม ในพื้นที่บ้านวังฟ่อนมาโดยตลอด ซึ่งระบบงานแบ่งออกเป็นภาพใหญ่ ๆ ดังนี้

• ดำเนินการเชิงรุก มุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพ เป็นหลักรวมทั้งมุ่งจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ

• บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดย สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจมีบริการเตียงนอนเพื่อสังเกตอาการโดยไม่รับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉิน ก็มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อออกไปรับผู้ป่วย และให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ

• มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม โดยมีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพใน ระดับอื่นในการดูแลผู้ป่วยรายกรณีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่าง เข้มแข็งในการดำเนินงานของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 15 •มกราคม• 2013 เวลา 09:16 น.• )