ขอบคุณโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) ที่ให้การสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่และชื่อเว็บไซต์ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยนายสมบัติ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบให้แก่นายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมืองเพื่อมอบให้ทางเว็บไซต์ต่อไป เรามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรวบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดแพร่เพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจได้ศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและบุคคลผู้รู้เป็นอย่างดี โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่๑๒ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดกับถนนสายวังฟ่อน-หัวเมือง อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒ บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑( ๔ ขวบ) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยอาศัยศาลาวัดวังฟ่อนเป็นอาคารเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยมี นายหมวก รักพงษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. ๒๔๘๖ ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรได้ช่วยกันจัดหาไม้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อตรียมไว้ก่อสร้างอาคารเรียน พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๒ ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้อง มุงด้วยหญ้าคา แต่ไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๔๙๑ พระอธิการบุญเติง สิทธิธรรมโม กับราษฎรบ้านวังฟ่อนช่วยกันต่อเติมพื้น ฝา และเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องจนเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) ต่อมาครูและชาวบ้านเห็นว่าสถานที่ของโรงเรียนค่อนข้างคับแคบ จึงได้สงวนที่ดินด้านทิศใต้ของหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ประมาณ ๒๓ ไร่ เตรียมไว้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ นายจวน ทรัพย์สุทธิ นายอำเภอสอง นายเย็น สุขกันต์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายเม็ด ลอยเลื่อน ผู้ใหญ่บ้านวังฟ่อน เห็นว่าสถานที่ของโรงเรียนคับแคบ จึงได้ประชุมกรรมการศึกษาและราษฎรบ้านวังฟ่อน เพื่อย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่บนที่ดินที่สงวนไว้ โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซ. ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นายเย็น สุขกันต์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนเวียงเทพวิทยา ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายนิคม ปรียานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดวังฟ่อนเป็นโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านวังฟ่อน สถานีอนามัยตำบลหัวเมือง สร้างประปาโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. อีกจำนวน ๔ ห้องเรียน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓ จำนวน ๑ หลัง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ สปจ. แพร่ได้มีคำสั่งย้ายนายนิคม ปรียานุวัฒน์ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านร่องเย็น และแต่งตั้งให้ นายเจริญ รัตนชมภู รักษาราชการแทน จนถึงเดือนสิงหาคม ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเพลิน กาวี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา ได้เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ และขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ในปีต่อมา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเจริญ รัตนชมภู มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาโรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โรงเรียนถูกโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา และแต่งตั้งให้ นายสมบัติ เสนวิรัช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียนทั้งหมด ๑๑ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ๑๗๒ คน มีครูประจำการ จำนวน ๑๗ คน ครูอัตราจ้างจำนวน ๑ คน รวม ๑๘คนและมีลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ๒ คน มีพื้นที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 26 •มกราคม• 2013 เวลา 11:16 น.• )