นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ให้เกียรติกล่าวปัจฉิมนิเทศโอวาทแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของสถาบันนี้ พร้อมกันนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้คณะกรรมการสถานศึกษาชุดเดิมและชุดปัจจุบัน โดยมีนายสมบัติ  เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน มีคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในปี ๒๕๕๕ มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๓ คน เป็นนักเรียนชาย ๙ คน นักเรียนหญิง ๑๔ คน ผลงานล่าสุดที่ปรากฎชัดและเป็นความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและตัวนักเรียนเองคือคะแนนรวมเฉลี่ยของผลการสอบ Onet  ได้อันดับที่ ๑ (O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ ๔ จัดสอบ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ๑ ภาษาไทย ๒ คณิตศาสตร์ ๓ วิทยาศาสตร์ ๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ))

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 09 •เมษายน• 2013 เวลา 13:37 น.• )