วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ทอดพระเนตรฝายทดน้ำฝายปลาฝา ตำบลสวนเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ ร่องฮ่าง บ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ เวลา ๑๓.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากจังหวัดเชียงใหม่มายังสนามบินจังหวัดแพร่ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯไปยังบ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ทอดพระเนตรโครงการฝายทดน้ำฝายปลาฝาซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายหินก่อปิดลำน้ำแม่แคม พร้อมทั้งบังคับน้ำปากเหมืองส่งน้ำ และขุดเหมืองส่งน้ำไปเชื่อมกับเหมืองส่งน้ำเดิมของราษฎร ตามพระราชดำริสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ตำบลสวนเขื่อน เป็นเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ได้ตลอดทั้งปี ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯ อยู่ ณ บริเวณฝายทดน้ำ จากนั้นได้เสด็จฯ ต่อไปยังบ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง ตามพระราชดำริ ที่กรมชลประทานสร้างเขื่อนดินปิดกั้นห้วยร่องฮ่าง พร้อมอาคารประกอบ คือ ท่อบังคับน้ำปากเหมืองส่งน้ำสำหรับส่งน้ำให้ราษฎรในเขตพื้นที่บ้านถิ่น ทำการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งในเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ และมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี ทรงพระราชทานถุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ เสด็จฯเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯอยู่เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณนั้น โดยมีคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกันจัดตั้งหน่วยแพทย์และหน่วยพยาบาล เพื่อบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยอย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลาจึงเสด็จฯกลับมายังสนามบินจังหวัดแพร่ ต่อจากนั้นจึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จฯกลับจังหวัดเชียงใหม่ ถึงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๒๐.๑๐ น.

ลำห้วยแม่แคมเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตรในตำบลสวนเขื่อน และตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ แต่เดิมในฤดูฝน น้ำจากลำห้วยแม่แคมมักไหลท่วมพื้นที่เพาะปลูกและบ้านเรือนของราษฏรทุกปี ส่วนในฤดูแล้งน้ำไหลน้อยลง เกิดภาวการณ์ขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรรม ทำให้ความเป็นอยู่ของราษฏรไม่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดทำโครงการจัดหาน้ำจากลุ่มน้ำแม่แคม โดยการจัดสร้างฝายกั้นน้ำในลุ่มน้ำแม่แคมขึ้นไปในหมู่บ้านแม่แคม ชื่อโครงการฝ่ายทดน้ำฝายปลาฝา เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งแรกในจังหวัดแพร่ ให้สร้างอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง เพื่อรองรับน้ำจากลำน้ำแม่แคม โดยมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นกั้นแม่น้ำแม่แคม เพื่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำให้ราษฏรในตำบลสวนเขือนและตำบลบ้านถิ่น แต่การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำมีปัญหาบางประการทำให้มิอาจก่อสร้างได้ในปัจจุบัน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 08 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 17:43 น.• )