วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างกุฏิสงฆ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางพราหมณ์เพื่อวางแผ่นศิลาจารึกเวลา วัน เดือน ปี อันเป็นมงคล ที่เรียกว่าดวงฤกษ์ แห่งการก่อสร้าง ไว้ ณ กุฏิสงฆ์วัดวังฟ่อนที่กำลังจะก่อสร้าง ในศาสนาพุทธแล้วศรัทธาที่อยากจะร่วมทำบุญในการสร้างกุฏิจะได้รับอานิสงส์การสร้างกุฏิถวายพระภิกษุ สามเณร คือส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือเร่ร่อนพเนจร มีความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังกุฏิที่เราได้สร้างถวายย่อม คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ ภิกษุทั้งหลายและยังส่งอานิสงส์ใหญ่ให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้ตน เองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์ เสวยสุขในภูมินั้น ๆ แก้กรรมให้กับผู้ที่ ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง ระเหเร่ร่อน ต้องเช่าเขาอยู่ เช่าเขาทำมาหากิน บางครั้งก็ถูกเขาไล่ที่บ้าง ขึ้นค่าเช่าบ้าง หรือพวกที่โดนเขาโกงบ้าน โกงที่อยู่ ที่ทำมาหากิน ท่านใดสนใจศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบได้ที่ ๐๘ - ๖๗๒๘ - ๗๕๔๘

พิธีวางศิลาฤกษ์ การกำหนดฤกษ์ มี ๒ กรณี คือ ๑. ทางเจ้าภาพหาฤกษ์เองแล้วไปจ้างพราหมณ์คำนวนฤกษ์แล้วไปจ้างร้านทำแผ่นศิลาฤกษ์ ๒.ให้พราหมณ์หาฤกษ์ให้ด้วย,วางดวง(ผูกดวง)หาฤกษ์วางดวงในวันนั้น ๆแล้วให้พราหมณ์นำไปจ้างเขาทำศิลาฤกษ์ให้ด้วย การเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ ๑ หากนิมนต์พระด้วยต้องเตรียมนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ไว้ก่อนล่วงหน้าจำนวน ๙ รูป ๒. ให้เชิญผู้ใหญ่ที่มาวางศิลาฤกษ์(ผู้วางศิลาฤกษ์) ไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อท่านมาถึงที่วางศิลาฤกษ์แล้ว พราหมณ์เตรียมของไว้เช่นไม้มงคลเก้าอย่าง อิฐเงิน อิฐทอง แผ่นเงินแผ่นทอง แผ่นศิลาฤกษ์ ฯลฯ แล้วตอกไม้มงคลเก้า วางอิฐเงินอิฐทอง แผ่นศิลาฤกษ์ พลอยเก้าสี และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ตามลำดับ

สิ่งที่ใช้ในพิธี

ก. เครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ (ทางเจ้าภาพต้องจัดเตรียม) (๑) เต็นท์ ๒ หลัง เก้าอี้สำหรับนั่งไหว้พระ โต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้งพระพุทธรูป เครื่องตั้งและเครื่องสักการะบูชา (ดอกไม้ ธูปเทียน) (๒) ครอบน้ำมนต์พร้อมด้วยหญ้าคาพรมน้ำมนต์ ๑ กำ (๓) ด้ายสายสิญจน์(สายมงคล) (๔) อาสน์สงฆ์และเครื่องรับรองพระสงฆ์ (น้ำสำหรับถวายพระ กระโถน) (๕) ซองปัจจัย ไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธี (๖) เครื่องดื่มเลี้ยงคนมาร่วมพิธี (๗) ค้อน, เกรียง, ปูนซิเมนต์ผสมเสร็จแล้ว (๙) แผ่นศิลาฤกษ์ ทำเตรียมไว้ตามที่พราหมณ์กำหนดให้ (หากทางเจ้าภาพทำเอง)

ข. เครื่องวางศิลาฤกษ์ (ทางพราหมณ์เป็นผู้จัดเตรียม) (๑) ไม้เข็มมงคล ๙ ต้น (ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, สักทอง, ไผ่สีสุก, พยุง, ทองหลาง, กันเกรา, ทรงบันดาล หรือทรงบาดาล, ขนุน) ซึ่งพราหมณ์จานอักขระไว้แล้ว (๒) ทรายเสก (ทรายที่เสกด้วย เทพมนต์ พระปริตร และพระพุทธมนต์) (๓) แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นนาค (๔) อิฐทอง – เงิน – นาค (๕) ตลับนพรัตน์ (พลอยเก้าสี) (๖) ข้าวตอก ดอกไม้ เมล็ดถั่ว งา

ค. เครื่องบวงสรวงบูชาฤกษ์ (เทวดาประจำฤกษ์) และบูชาเจ้าที่ (๑) บายศรีปากชาม (๒) เครื่องมัจฉามังสะ ๖ (คือ กุ้ง, ปู, ปลา, หัวหมู, เป็ด, ไก่) (๓) ขนมนมเนย มีขนมต้มแดง ต้มขาว ขนม 3 ทอง กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน สัปปะรด เผือกมันดิบ ฟักเขียวฟักทอง ผลไม้ต่างๆอีกหลายชนิด น้ำ หมากพลู บุหรี่ ดอกไม้ ธูป เทียน

วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนพิธี

ก. ขั้นตอนการเตรียมการ (๑) เตรียมเครื่องพิธีสงฆ์, เครื่องวางศิลาฤกษ์ และเครื่องบูชาฤกษ์ให้พร้อม (๒) เตรียมหลุมและราชวัติฉัตรธง ดังนี้

ขุดหลุมตามทิศทางที่พราหมณ์กำหนดให้ (พราหมณ์จะดูทิศการขุดหลุมตามเดือนนั้นๆ)

ขุดหลุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึก ๗๙ – ๘๙ เซนติเมตร

ก่ออิฐถือปูนเป็นแท่นสี่เหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ ๖๐ เซนติเมตร สูงประมาณ ๗๕ - ๘๐ เซนติเมตร สำหรับวางอิฐ ทอง - นาก - เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ไว้กลางหลุม

วางราชวัติ ฉัตร ล้อมบริเวณหลุมศิลาฤกษ์

วางสายมงคลรอบบริเวณ โดยใช้สายมงคลจากพระพุทธรูป โยงเชื่อมไปยังเครื่องวางศิลาฤกษ์ แล้วโยงเข้าสู่ปะรำพิธี

ข. ขั้นปฏิบัติการ

(๑) ก่อนถึงฤกษ์ประมาณ ๓๐ - ๔๕ นาที ประธานฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พิธีกร อาราธนาศีล, ประธานฯ และผู้เข้าร่วมพิธีตั้งใจฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์(จวนได้เวลาฤกษ์พระสงฆ์พักการสวด)

(๒) ก่อนปฐมฤกษ์ประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที ประธานฯ กราบพระฯ แล้วออกไปจุดเครื่องบูชาฤกษ์ คือ จุดเทียน ๑ คู่ และธูป ๑ กำ เพื่อปักบูชาที่เครื่องบูชาฤกษ์อย่างละ ๑ ดอก

(๓) พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง บูชาฤกษ์ บูชาเจ้าที่ในบริเวณนั้น

(๔) ประธานฯ ตั้งจิตอธิฐานนำใบเงิน ใบทอง ใบนาก และเหรียญเงิน, ทองโปรยลงก้นหลุม (สมมติว่าเป็นการซื้อที่ต่อแม่ธรณี)

(๕) ประธานฯ ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ (รอระยะจนได้ปฐมฤกษ์)

(๖) ได้ฤกษ์ ประธานฯ ยืนหันหน้าไปทางทิศเป็นศรีของวัน (พราหมณ์จะเป็นผู้บอก) ประธานฯ ตอกเข็มมงคล ๙ ต้น ตามลำดับเป็นประทักษิณ (พราหมณ์จะเป็นผู้ส่งไม้มงคลให้)พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์ ลั่นฆ้องชัย เป่าสังข์ ไกวบัณเฑาะว์

(๗) ประธานฯ วางแผ่นอิฐทอง - นาก - เงิน ตามลำดับแล้วถือปูนที่ผสมน้ำมนต์และทรายเสกไว้ด้วยเกรียง

(๘) ประธานฯ วางตลับนพรัตน์ลงในช่องอิฐที่ก่อไว้ แล้ววางศิลาฤกษ์ทับ

(๙) ประธานฯ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงิน เหรียญทอง ลงบนศิลาฤกษ์

(๑๐) พระสงฆ์รูปหนึ่งออกมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พราหมณ์โปรยทรายเสก

(๑๑) พระสงฆ์รับถวายไทยธรรมแล้วอนุโมทนา ประธานฯ กรวดน้ำและรับพร เป็นเสร็จพิธี

(๑๒) จัดพาหนะส่งพระสงฆ์

(๑๓) เสร็จพิธี ผู้มาร่วมพิธีเดินทางกลับ

ไม้มงคลทั้ง ๙ ชนิด ที่ใช้ปักไว้ก้นหลุมเสาเอก ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ประกอบด้วย

๑. ไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การมีโชคลาภ วาสนาที่ดี

๒. ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง การมีบุญวาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็น มีคนเคารพ ยกย่อง นับถือ

๓. ไม้ทองหลาง หมายถึง การมีเงินทอง อุดมสมบรูณ์

๔. ไม้ไผ่ศรีสุก หมายถึง จะมีความสุขกายสุขใจ

๕. ไม้กันเกรา หมายถึง จะมีเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ

๖. ไม้ทรงบันดาล หมายถึง การดลบันดาลให้สิ่งดีๆ บังเกิดขึ้น

๗. ไม้สักทอง หมายถึง การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้มั่นคงตลอดไป

๘. ไม้พยุง หมายถึง การพยุงฐานะให้มั่นคง

๙. ไม้ขนุน หมายถึง จะได้รับ การอุดหนุน จุนเจือ ที่ดี

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 15 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 09:44 น.• )