เวลา ๒๓.๓๐ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๒.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ชาววังฟ่อนสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบเพื่อต้อนรับปีใหม่ ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ ซึ่งผลตอบรับดีมากผู้เข้าร่วมสวดมนต์มากกว่าปีที่ผ่านมา ผลของการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีนั้นจะทำให้จิตที่สงบราบเรียบละเอียดอ่อนจากการสวดมนต์ จะทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความดีงาม ย่อมส่งผลดีต่อร่างกายได้ จิตที่สงบสุขย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากความอ่อนแอ ในขณะเดียวกันร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ย่อมจะทำให้จิตใจอ่อนแอตามไปด้วย ขอให้ทุกท่านยึดถือตามหลักของศาสนาของแต่ละท่านเพื่อการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติตลอดปี

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 01 •มกราคม• 2013 เวลา 16:30 น.• )