วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยาได้จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้นโดยมีนายอำเภอสองเป็นประทานในพิธี ศาสนา พราหมณ์-ฮินดู นับถือวัวเพราะถือว่า วัวเป็นพาหนะของพระอิศวร เมื่อวัวตาย จะเอาไขจากวัวมาทำเป็นน้ำมันเพื่อจุดบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่ตนเคารพ

ศาสนาพุทธนั้นในพระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๙ หน้าที่ ๖๔ ข้อที่ ๑๑๓ - ๑๑๕  พระพุทเจ้าได้กล่าวไว้ว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา หนึ่งในนั้นคือพิธีทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน

แต่ชาวพุทธก็นิยมทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย โดยการเอารังผึ้ง ร้างมาต้มเอาขี้ผึ้ง แล้วฟั่นเป็นเทียนเล่มเล็ก ๆ มีความยาวตามต้องการ เช่น ยาวเป็นคืบ หรือเป็น ศอกแล้วใช้จุดบูชาพระ ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2014 เวลา 13:16 น.• )