ข้าพเจ้านายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันอยู่ ณ มณฑลพิธีบ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติ โสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุราธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อพระสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจ นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

ในโอกาสเป็นมิ่งมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน พระบรมราชนุญาตนำพระสกนิกรทั้งหลาย ที่อยู่ในมณฑลพิธีบ้านวังฟ่อน ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชนุญาต ประกาศสมานฉันท์ พร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดบันดาลอภิบาล และประทานพร ให้ติฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรแผ่ไพศาล สถิตเป็นมื่งขวัญแก่พระสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โซดา นักข่าวเยาวชนถ่ายภาพ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 17 •สิงหาคม• 2012 เวลา 09:50 น.• )