วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเมือง สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเมือง ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชาวตำบลหัวเมือง ได้ร่วมใจจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว และแสดงถึงคุณงามความดีแก่บุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในครอบครัว ชุมชน ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัวและชุมชน เป็นการแสดงออกถึงประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของหมู่บ้านและชุมชน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 13 •เมษายน• 2014 เวลา 16:28 น.• )