ประเพณีประกวดนางสงกรานต์ของหมู่บ้านวังฟ่อน เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๔ จุดเริ่มต้นมีนักศึกษาจากมหาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ เข้ามาทัศนะศึกษาเชิงพัฒนาสังคมและชุมชน โดยอาศัยหมู่บ้านวังฟ่อนเป็นที่พักและศึกษาจำนวน ๓ คน และหมู่บ้านใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่ง โดยนักศึกษาทั้ง ๓ คน มีชื่อว่า โป่ง หนอน เหน่ง (เรียงนักศึกษาตามภาพ) ได้สอบถามถึงเรื่องประเพณีสงกรานต์มีกิจกรรมใดบ้าง ตอนนั้นมีแม่จันทร์แก้ว ใจกุม ซึ่งตอนนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นประธานแม่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านวังฟ่อนได้ตอบว่า ประเพณีสงกรานต์มีการทำบุญตักบาตร ตอนบ่ายมีการสงน้ำพระ เท่านั้น ทางนักศึกษาก็ร่วมปรึกษาและได้เสนอ การจัดประกวดสาวงาม แห่น้ำอบน้ำหอม แห่งหมู่บ้าน(นางสงกรานต์)ขึ้นในหมู่บ้านเราเอง ซึ่งทางคณะนักศึกษาได้เลงเห็นว่าหมู่บ้านวังฟ่อนมีศักยภาพทั้งทางด้านความเป็นอยู่และบุคลากร ทางหมู่บ้านจึงได้มีการประชุมคณะผู้นำในตอนนั้นซึ่งมีกำนันหลอ เหมืองหลิ่ง เป็นกำนันตำบลหัวเมือง มีคุณพรสวรรค์ เจตภัย พัฒนาชุมชนตำบลหัวเมือง พ่อนิคม ปรียานุวัฒน์ แม่จันทร์แก้วและผู้นำท่านอื่น ๆ รวมถึงประชาชนได้ลงความเห็นให้มีประเพณีสงกรานต์ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน

 

ภาพคุณเหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านสามารถติดต่อผมได้ที่ •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน•

หลักฐานการติดต่อกับแม่จันทร์แก้ว  ใจกุม หลังจากกลับไปศึกษาต่อจนจบปริญญา


นางสงกรานต์คนที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ทองสุข  ปันจา (สุข)

นางสงกรานต์คนที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ปรานี อุทสาร (นี)


นางสงกรานต์คนที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ศรีวรรณ โกเมฆ (จ๋า)


นางสงกรานต์คนที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ แสงเดือน วงค์มีบูลย์ (เดือน)


นางสงกรานต์คนที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ปราณี จิตพยัค (ณี)


นางสงกรานต์คนที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นงเยาว์ จิตพยัค (เยาว์)


นางสงกรานต์คนที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ลั่นทม จิตพยัค (ทม)


นางสงกรานต์คนที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑  พรพิมล ใจกุม (ต้อย)


นางสงกรานต์คนที่ ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ศรีผ่อง สวิง (ผ่อง) (ปีนี้มี 2 คน)


นางสงกรานต์คนที่ ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ปฐม จิตพยัค (ถม) (ปีนี้มี 2 คน)


นางสงกรานต์คนที่ ๑๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕   ผ่องศรี วังอะโศก (ผ่อง)


นางสงกรานต์คนที่ ๑๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ศิริขวัญ เสาร์มณี (ขวัญ)

 

นางสงกรานต์คนที่ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ อำนวย  เหมืองหลิ่ง (นวย)


นางสงกรานต์คนที่ ๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จันทร์เพ็ญ  แก้วโมลี (ดำ) ขณะนี้เป็นครูสอนที่โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา


นางสงกรานต์คนที่ ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ขนิษฐา จิตพยัค (ขวัญ)นางสงกรานต์คนที่ ๑๘ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ยุวารี สุภาพ (เอ็ม)


นางสงกรานต์คนที่ ๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ณัฐธิดา  จิตพยัค (แพรว)


นางสงกรานต์คนที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สุทธิดา  คำเผือ (แรม)


นางสงกรานต์คนที่ ๒๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลักษณวดี  จิตพยัค (แป๋ว)


นางสงกรานต์คนที่ ๒๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จิราภรณ์  ใจกุม (โจ๊ะ)


นางสงกรานต์คนที่ ๒๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สุนันทนีย์  วงศ์พิกุล (ปุ๋ม)


นางสงกรานต์คนที่ ๒๔ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  เกวลิน  เสามณี (น้องหล้า)
นางสงกรานต์คนที่ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ วันทิมา ทองประไพ (กาเหว่า)


นางสงกรานต์คนที่ ๒๖ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อนัญญา ภูสุภา (ออม)นางสงกรานต์คนที่ ๒๗ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ อนุชิดา  จอมมานพ (ยุ้ง)


นางสงกรานต์คนที่ ๒๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กฤติกา  ใจเอิบ (แป้ง)นางสงกรานต์คนที่ ๒๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มนัญญา  จิตพยัค (หมิว)


นางสงกรานต์คนที่ ๓๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กมลมาลย์ จิณะชัย (แจง)


นางสงกรานต์คนที่ ๓๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประวรรญา จิตพยัค (ทอย)

 

นางสงกรานต์คนที่ ๓๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  น.ส. สุพรรณิการ์ กุนวงค์ ชื่อเล่น น้องก้าง อายุ ๑๘ ปี (อายุตอนขึ้นประกวดปี ๒๕๕๔ เกิดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖)

 

นางสงกรานต์คนที่ ๓๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  น.ส. นิภัทรา จิตพยัค  ชื่อเล่นน้องนิ อายุ ๑๕ ปี (อายุตอนขึ้นประกวดปี ๒๕๕๕)

 

นางสงกรานต์คนที่ ๓๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  น.ส. พลอยไพลิน กิ่งแก้ว น้องดัชมิลล์ อายุ ๑๕ ปี (อายุตอนขึ้นประกวดปี ๒๕๕๖)

 

นางสงกรานต์คนที่ ๓๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสาวชัญนุช เหมืองหลิ่ง น้องเกะ อายุ ๑๗ ปี (อายุตอนขึ้นประกวดปี ๒๕๕๗)

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 21 •มิถุนายน• 2015 เวลา 14:11 น.• )